Management

organogram-morgancargoJAN MORGAN (CHAIRMAN)
Cell: +27 83 676 1100
Office: +27 12 349 2500

SCHALK BRUWER (CHIEF EXECUTIVE OFFICER)
Cell: +27 83 676 1107
Office: +27 11 390 9200

GERHARD DE CLERK (GROUP FINANCIAL DIRECTOR)
Cell: +27 83 676 1990
Office: +27 12 349 2500

JOHAN VAN STADEN (DIRECTOR COMMERCIAL)
Cell: +27 83 676 1103
Office: +27 21 934 6950

JACO MORGAN (MANAGING DIRECTOR: EAST AFRICA)
Cell: +254 728 787 092

PETRUS JANSEN VAN VUUREN (DIRECTOR: OPERATIONS)
Cell: +27 83 676 1153
Office: +27 11 390 9200

HERMAN BOSMAN (MANAGING DIRECTOR: UK)
Cell: +44 797 673 0662
Office +44 1 483 563 627

LOURENS BADENHORST (DIRECTOR)
Cell: +27 82 888 6250
Office +27 41 582 2360

CECIL LEIGH : (DIRECTOR FOR KZN)
Cell: +27 82 873 4398
Office +27 31 940 0080